ACIDUM BENZOICUM PULV

571083

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

ACIDUM BENZOICUM PULV

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 NA INSLIKKEN:
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
571083_EN.pdf English
571083_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download