1101994

ACIDUM GLYCOLICUM

Monografie huisnorm

Gevarenaanduidingen

 • H302 Schadelijk bij inslikken.
 • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

 • P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
 • P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Bestandsnaam Taal Bestandsgrootte
1101994_EN.pdf English 192 KB
1101994_NL.pdf Nederlands 193 KB
Inloggen om analysecertificaten te downloaden
 • 15302741
 • 10 g
 • 15302768
 • 25 g
 • 15302776
 • 100 g