1622595

5-AMINOLEVULINIC ACID HCL

Monografie huisnorm

Bewaarcondities

 • Bewaren in een luchtdichte verpakking.
 • Bewaren bij -25 – -15 °C.

Gevarenaanduidingen

 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

 • P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
 • P313 Een arts raadplegen.
 • P342 Bij ademhalingssymptomen:
 • P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Bestandsnaam Taal Bestandsgrootte
1622595_EN.pdf English 140 KB
1622595_NL.pdf Nederlands 142 KB
Inloggen om analysecertificaten te downloaden
 • 90000170
 • 100 g