245755

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM CRYST

Monografie Ph. Eur.

Gevarenaanduidingen

  • H302 Schadelijk bij inslikken.

Voorzorgsmaatregelen

  • P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Bestandsgrootte
Inloggen om analysecertificaten te downloaden
  • 15079422
  • 1 kg