245763

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM (180)

Monografie Ph.Eur.

Gevarenaanduidingen

  • H302 Schadelijk bij inslikken.

Voorzorgsmaatregelen

  • P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Bestandsgrootte
245763_NL.pdf Nederlands 141 KB
245763_EN.pdf English 138 KB
Inloggen om analysecertificaten te downloaden
  • 14727102
  • 500 g
  • 15078418
  • 1 kg