245801

ACIDUM PARA-AMINOBENZOICUM

Monografie Ph.Eur.

Bewaarcondities

 • Beschermen tegen licht.

Gevarenaanduidingen

 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

 • P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
 • P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Bestandsnaam Taal Bestandsgrootte
245801_NL.pdf Nederlands 144 KB
245801_EN.pdf English 141 KB
Inloggen om analysecertificaten te downloaden
 • 14922827
 • 1 kg
 • 15080072
 • 50 g
 • 15302806
 • 25 g
 • 90000429
 • 100 g