245968

ACIDUM (S)-LACTICUM 90%

Monografie Ph.Eur.

Gevarenaanduidingen

 • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

 • P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Bestandsnaam Taal Bestandsgrootte
245968_NL.pdf Nederlands 97 KB
245968_EN.pdf English 95 KB
Inloggen om analysecertificaten te downloaden
 • 14727013
 • 1 l
 • 14922797
 • 5 l
 • 14922800
 • 250 ml
 • 90000021
 • 25 kg