246069

ACIDUM SORBICUM

Monografie Ph.Eur.

Bewaarcondities

 • Beschermen tegen licht

Gevarenaanduidingen

 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

 • P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 • P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
 • P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Bestandsnaam Taal Bestandsgrootte
246069_EN.pdf English 143 KB
246069_NL.pdf Nederlands 147 KB
Inloggen om analysecertificaten te downloaden
 • 14727420
 • 100 g
 • 14727439
 • 250 g
 • 14922835
 • 25 kg
 • 15064425
 • 1 kg
 • 15769046
 • 25 g