246131

ACIDUM TRICHLORACETICUM

CRYST.
Monografie Ph.Eur.

Bewaarcondities

 • Bewaren in een luchtdichte verpakking.

Gevarenaanduidingen

 • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

 • P273 Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Bestandsnaam Taal Bestandsgrootte
246131_EN.pdf English 174 KB
246131_NL.pdf Nederlands 177 KB
Inloggen om analysecertificaten te downloaden
 • 14727536
 • 25 g
 • 14727544
 • 250 g
 • 15078507
 • 100 g