246360

ETHYLIS ACETAS

Monografie Ph.Eur.

Bewaarcondities

 • Beschermen tegen licht.
 • Bewaren bij temperaturen beneden 30 °C.

Gevarenaanduidingen

 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
 • H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

 • P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
 • P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
 • P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Bestandsnaam Taal Bestandsgrootte
246360_NL.pdf Nederlands 165 KB
246360_EN.pdf English 159 KB
Inloggen om analysecertificaten te downloaden
 • 15302903
 • 1 l