246875

AMMONIAE 10%

Monografie Huisnorm

Bewaarcondities

 • Beschermen tegen licht.
 • Bewaren bij temperaturen beneden 20 °C.

Gevarenaanduidingen

 • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelen

 • P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
 • P313 Een arts raadplegen.
 • P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Bestandsnaam Taal Bestandsgrootte
Inloggen om analysecertificaten te downloaden
Dit product is tijdelijk niet beschikbaar
 • 14727811
 • 1 l