247715

BERGAMOTTAE AETHEROLEUM

Monografie EB 6

Gevarenaanduidingen

  • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
  • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

  • P273 Voorkom lozing in het milieu.
  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
  • P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
Bestandsnaam Taal Bestandsgrootte
247715_NL.pdf Nederlands 167 KB
247715_EN.pdf English 164 KB
Inloggen om analysecertificaten te downloaden
  • 14728109
  • 100 ml