247960

CAJUPUTI AETHEROLEUM

Monografie huisnorm

Gevarenaanduidingen

 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

 • P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
 • P273 Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301 NA INSLIKKEN:
 • P331 GEEN braken opwekken.
Bestandsnaam Taal Bestandsgrootte
247960_NL.pdf Nederlands 179 KB
247960_EN.pdf English 174 KB
Inloggen om analysecertificaten te downloaden
 • 15074862
 • 250 ml
 • 15313867
 • 1 l