248681

CETRIMIDUM

Monografie Ph.Eur.

Gevarenaanduidingen

 • H302 Schadelijk bij inslikken.
 • H312 Schadelijk bij contact met de huid.
 • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H332 Schadelijk bij inademing.

Voorzorgsmaatregelen

 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 • P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
 • P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
 • P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Bestandsnaam Taal Bestandsgrootte
248681_NL.pdf Nederlands 113 KB
248681_EN.pdf English 112 KB
Inloggen om analysecertificaten te downloaden
 • 14728710
 • 1 kg
 • 14728729
 • 100 g
 • 90000318
 • 5 kg