249076

CINNAMOMI ZEYLANICII

CORTICIS AETHEROLEUM
Monografie Ph.Eur.

Gevarenaanduidingen

  • H312 Schadelijk bij contact met de huid.
  • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
  • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

  • P273 Voorkom lozing in het milieu.
  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
Bestandsnaam Taal Bestandsgrootte
249076_NL.pdf Nederlands 148 KB
249076_EN.pdf English 143 KB
Inloggen om analysecertificaten te downloaden
  • 15313999
  • 50 ml
  • 15360717
  • 100 ml