250775

EUCALYPTI AETHEROLEUM

80-85%
Monografie Ph.Eur.

Bewaarcondities

 • Bewaren bij temperaturen beneden 25 °C.

Gevarenaanduidingen

 • H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

 • P273 Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
Bestandsnaam Taal Bestandsgrootte
250775_EN.pdf English 162 KB
250775_NL.pdf Nederlands 166 KB
Inloggen om analysecertificaten te downloaden
 • 14729032
 • 100 ml
 • 14729040
 • 250 ml
 • 90000303
 • 5 kg