254320

KALII PERMANGANAS

Monografie Ph.Eur.

Gevarenaanduidingen

  • H272 Kan brand bevorderen; oxiderend.
  • H302 Schadelijk bij inslikken.
  • H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

  • P220 Van kleding/…/brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
  • P273 Voorkom lozing in het milieu.
  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
Bestandsnaam Taal Bestandsgrootte
254320_EN.pdf English 177 KB
254320_NL.pdf Nederlands 117 KB
Inloggen om analysecertificaten te downloaden
Dit product is tijdelijk niet beschikbaar