254517

LAVANDULAE AETHEROLEUM

25-46%
Monografie Ph.Eur.

Bewaarcondities

 • Bewaren bij temperaturen beneden 25 °C.

Gevarenaanduidingen

 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

 • P273 Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301 NA INSLIKKEN:
 • P331 GEEN braken opwekken.
 • P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Bestandsgrootte
254517_EN.pdf English 156 KB
254517_NL.pdf Nederlands 161 KB
Inloggen om analysecertificaten te downloaden
 • 15071936
 • 100 ml
 • 15313913
 • 25 ml
 • 15252426
 • 50 ml