255246

MENTHAE PIPERITAE

AETHEROLEUM
Monografie Ph.Eur.

Bewaarcondities

  • Bewaren bij temperaturen beneden 25 °C.

Gevarenaanduidingen

  • H315 Veroorzaakt huidirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

  • P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
Bestandsnaam Taal Bestandsgrootte
255246_EN.pdf English 135 KB
255246_NL.pdf Nederlands 138 KB
Inloggen om analysecertificaten te downloaden
  • 14730510
  • 100 ml
  • 15310515
  • 25 ml