258318

PHENAZONUM CRYST.

Monografie Ph.Eur.

Bewaarcondities

  • Beschermen tegen licht.

Gevarenaanduidingen

  • H302 Schadelijk bij inslikken.

Voorzorgsmaatregelen

  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Bestandsgrootte
Inloggen om analysecertificaten te downloaden
  • 15078949
  • 250 g