260037

ROSAE AETHEROLEUM

ARTIFICIALE
Monografie huisnorm

Gevarenaanduidingen

  • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

  • P273 Voorkom lozing in het milieu.
  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Bestandsgrootte
260037_NL.pdf Nederlands 160 KB
260037_EN.pdf English 157 KB
Inloggen om analysecertificaten te downloaden
  • 14737604
  • 10 ml
  • 15252191
  • 25 ml