260053

ROSMARINI AETHEROLEUM

Monografie Ph.Eur.

Gevarenaanduidingen

 • H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H371 Kan schade aan organen veroorzaken .
 • H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

 • P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
 • P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • P352 Met veel water en zeep wassen.
Bestandsnaam Taal Bestandsgrootte
260053_NL.pdf Nederlands 186 KB
260053_EN.pdf English 180 KB
Inloggen om analysecertificaten te downloaden
 • 15075257
 • 1 l
 • 15075230
 • 25 ml