263257

TEREBINTHINAE AETHEROLEUM

Monografie Ph.Eur

Gevarenaanduidingen

 • H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H302 Schadelijk bij inslikken.
 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H332 Schadelijk bij inademing.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

 • P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
 • P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P273 Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301 NA INSLIKKEN:
 • P331 GEEN braken opwekken.
Bestandsnaam Taal Bestandsgrootte
263257_EN.pdf English 175 KB
263257_NL.pdf Nederlands 180 KB
Inloggen om analysecertificaten te downloaden