577995

DINATRII PAMIDRONAS

PENTAHYDRICUS (APD)
Monografie Ph.Eur.

Gevarenaanduidingen

 • H302 Schadelijk bij inslikken.

Voorzorgsmaatregelen

 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Bestandsgrootte
577995_EN.pdf English 137 KB
577995_NL.pdf Nederlands 141 KB
Inloggen om analysecertificaten te downloaden
 • 15303020
 • 50 g
 • 15330788
 • 100 g
 • 15414418
 • 5 g
 • 90000660
 • 40 g
 • 90000661
 • 30 g