632589

TOBRAMYCINI SULFAS

APYROGEEN
Monografie USP

Bewaarcondities

 • Bewaren in een luchtdichte verpakking.

Gevarenaanduidingen

 • H312 Schadelijk bij contact met de huid.
 • H332 Schadelijk bij inademing.
 • H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden .

Voorzorgsmaatregelen

 • P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
 • P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Bestandsgrootte
632589_NL.pdf Nederlands 95 KB
632589_EN.pdf English 93 KB
Inloggen om analysecertificaten te downloaden
 • 14738651
 • 100 g
 • 14738678
 • 25 g
 • 14738686
 • 250 g
 • 15252795
 • 5 g
 • 90000161
 • 1 kg
 • 90000317
 • ca. 1,42 kg