645346

ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM

CRYST.
Monografie Ph.Eur.

Bewaarcondities

  • Bewaren in een luchtdichte verpakking

Gevarenaanduidingen

  • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
  • P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Bestandsnaam Taal Bestandsgrootte
645346_EN.pdf English 155 KB
645346_NL.pdf Nederlands 158 KB
Inloggen om analysecertificaten te downloaden
  • 15078442
  • 1 kg
  • 15468003
  • 250 g