900163

INDIGOKARMIJN (CI 73015,E132)

(natriumindigosulfonaat)
Monografie huisnorm

Gevarenaanduidingen

  • H302 Schadelijk bij inslikken.

Voorzorgsmaatregelen

  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Bestandsgrootte
Inloggen om analysecertificaten te downloaden
Dit product is tijdelijk niet beschikbaar
  • 90000546
  • 10 g
  • 90000547
  • 25 g