900965

Sumatriptani succinas

Actief bestanddeel voor de aanmaak van pharmaceutische producten
Monografie Ph. Eur. 9.0

Gevarenaanduidingen

 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
 • H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden .

Voorzorgsmaatregelen

 • P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 • P304 NA INADEMING:
 • P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
 • P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
 • P340 Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
 • P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Bestandsnaam Taal Bestandsgrootte
900965_NL.pdf Nederlands 221 KB
900965_EN.pdf English 213 KB
Inloggen om analysecertificaten te downloaden